HP1538 - Teoria de l'Art Contemporani

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'avaluació s'efectuarà de la següent manera:

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà sobre 8 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en una o diverses preguntes teòriques i el comentari d'un nombre d'imatges a determinar, similars a les que s'hagen vist en classe al llarg del curs.

b) S'efectuarà un treball individual valorat en 2 punts sobre 10. El professorat es reserva incloure com a un punt d'aquest treball aspectes vinculats a les hores del seminari (per exemple, ressenyes de visites a exposicions o altres activitats). El sistema de citació serà el científic.

Serà obligatori, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell de suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, s'haurà d'obtenir com a mínim un 4 sobre 8 en l'examen per a poder fer nota mitjana amb el treball. D'altra banda, en el treball s'haurà d'aconseguir com a mínim un 1 sobre 2.

Si una de les parts no s'ha superat, haurà de realitzar aquesta prova en la següent convocatòria.

Convocatòria de juliol:

Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si en la primera convocatòria s'haguera superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.