HP1537 - Patrimoni Artístic Iberoamericà

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Exposició teòrica del temari i comentari pràctic de diapositives.
Realització d'activitats pràctiques i seminaris.
Treball autònom de l'alumnat.