Metodologia

Metodologia didàctica

- La metodologia de treball serà aquella que establisca l'estudiantat amb el seu supervisor o supervisora per a l'elaboració del TFG. Tanmateix, se centrarà, fonamentalment, en reunions periòdiques per a la tutorització respecte a la bibliografia utilitzada, el contingut expressat, l'estructura, la redacció, la forma, la presentació i defensa, etc.
- Respecte a la tutela i d'acord amb la Normativa dels TFG de la Universitat Jaume I, el tutor o tutora ha de ser docent del títol i ha d'actuar com a dinamitzador del procés d'aprenentatge. Serà responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, d'assistir-lo i d'orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetlar per l'acompliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat. Com a tutor o tutora pot actuar més d'una persona, i en el cas que un d'ells siga extern a l'UJI, almenys un o una ha de ser docent del títol. L'assignació de tutoria tindrà validesa un curs acadèmic (Informació de la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I).
- Les normes d'estil, d'extensió i d'estructura, etc. per al TFG es troben recollides en el document anomenat Directrius del Treball de Fi de Grau disponible en l'Aula Virtual.
- El nombre de convocatòries per a dipositar el TFG també es trobaran al document de les Directrius i el corresponent calendari d’entrega serà publicat en l'Aula Virtual.
- Una vegada finalitzat el TFG i d'acord amb el procediment i els termes establits per la Comissió de Grau i la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I, l'estudiantat ha de lliurar el TFG (versió en format electrònic) en la tasca de l'Aula Virtual corresponent (alguna de les diferents convocatòries durant el curs acadèmic) o mitjançant l'aplicació informàtica que gestiona els TFG.

- El tutor/a haurà d'enviar un informe del treball tutelat a la coordinació de TFG. Aquest informe es compon d’un model de rúbrica on es detallen els criteris d’avaluació amb la finalitat de fer una valoració genèrica del procés de tutorització.
Per a l’entrega del TFG, l’estudiantat haurà de formalitzar la sol·licitud de la següent manera:

  • Lliurar mitjançant la tasca corresponent de l’Aula Virtual o mitjançant l'aplicació informàtica que gestiona els TFG la declaració ètica de les bones pràctiques i la sol·licitud de defensa (un mateix document).
  • Lliurar mitjançant la tasca corresponent de l’Aula Virtual o mitjançant l'aplicació informàtica que gestiona els TFG el document del repositori per a la Biblioteca (autorització o no per a pujar en obert el TFG). Aquest document ha de signar-lo el tutor o la tutora.
  • A més, s’haurà de lliurar la versió digital del TFG a través de la tasca habilitada en l’Aula Virtual o mitjançant l'aplicació informàtica que gestiona els TFG, així com qualsevol altre material o producte significatiu per a la seua avaluació.

El TFG serà defensat públicament davant una comissió avaluadora integrada per tres membres. La defensa consistirà en una exposició oral per part de l’estudiantat durant un màxim de deu minuts, en la que s’explicarà el plantejament del treball, les fonts utilitzades i les principals conclusions obtingudes. Després, els membres del tribunal poden realitzar les consideracions i preguntes oportunes durant un màxim de 15 minuts en total, a les quals haurà de respondre l’estudiantat.

La coordinació haurà de fer públic el lloc i hora de les defenses mitjançant l'Aula Virtual o mitjançant l'aplicació informàtica que gestiona els TFG.