Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà seguint la Normativa de TFG de la Universitat Jaume I i el Reglament Intern dels TFG de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) (aprovat aquest últim en la Junta de Centre núm. 6 de 23 de març de 2023), i serà el resultat de sumar la valoració del treball escrit (80%) i la resultant de la defensa oral (20%). La persona que ha tutoritzat/dirigit el treball, en el seu informe, inclourà una valoració numèrica que suposarà fins el 50% de la nota final de l'alumnat. El tribunal avaluarà el restant 50% (exposició oral i treball presentat) per a fixar la qualificació final.

El tribunal tindrà un model de rúbrica on es detallen tots els criteris d'avaluació utilitzats per assignar una qualificació numèrica. Aquesta rúbrica estarà publicada en l'Aula Virtual.

Després de la defensa, el tribunal signarà la corresponent acta amb la qualificació final.

Els tribunals avaluadors seran nomenats per la Comissió de Grau. Cadascun d'ells estarà constituït per tres membres, docents del grau. Només de manera excepcional i amb autorització expressa de la Comissió de Grau, podran formar part del tribunal membres externs.

Per a superar l'assignatura és imprescindible presentar el treball segons el procediment establit i en les dates acordades per a cada convocatòria.