HP1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classes presencials, és a dir, d'activitat a l'aula habitual de l'assignatura o del grup. Aquestes hores es distribuiran de la següent manera:



Classes teòriques: el professorat exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar l’estudiantat en l'estudi i comprensió del tema en qüestió. L'estudiantat, per la seua banda, ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge mitjançant la lectura, prèvia a l'explicació del professorat, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aquells materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament.

Classes pràctiques: en elles s'aprofundirà, a través de materials diversos (textos històrics i/o historiogràfics, pel·lícules o documentals, etc.), en aquells aspectes que es consideren més importants o significatius dels temes. Els materials s’entregaran amb anterioritat pel professorat als i les alumnes o se'ls indicarà on trobar-los i han de procedir a la seua preparació. Aquestes classes seran participatives i l’estudiantat assumirà, de manera rotativa i alternativa, la responsabilitat de la seua exposició, comentari o el que el professorat considere oportú i convenient. La preparació i participació en les classes pràctiques seran obligatòries i objecte d'avaluació. Les sessions s'aprofitaran per a introduir i habituar l'estudiantat en el maneig dels materials i tècniques propis de la disciplina històrica.

2. Activitats complementàries o transversals. Si escau, podran programar-se també, dins de l'activitat docent, activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres assignatures, que ajuden a l'aprofundiment en alguns temes o problemes que es consideren d'interès. Per a aquestes activitats es disposarà de l'organització docent i administrativa adequada i seran valorades oportunament en el marc del procés d'aprenentatge.