HP1501 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

El lèxic: coneixement, ampliació i estudi

El sistema fònic i l’ortografia

La sintaxi i la flexió

Anàlisi i producció de textos

La variació lingüística