GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció a l’estadística i tècniques de mostreig

1.1 Introducció a l’estadística

1.2 La font d’informació: les dades

1.2.a) Obtenció de les dades

1.3 Mètodes de mostreig

1.3.a) Mostreig aleatori

1.3.b) Mostreig subjectiu

1.4 Procés general per a fer una enquesta

2. L'estadística en l'administració pública

2.1 Navegar i obtindre dades a través de la web del INE

3. Anàlisi de sèries temporals

3.1 Concepte i representació gràfica

3.2 Components d’una sèrie temporal

3.3 Possibles combinacions de les components

3.4 Mètodes d’ajust d’una sèrie temporal:

3.4.a) Ajust analític

3.4.b) Ajust per mitjanes mòbils

4. Nombres índex

4.1 Concepte de nombre índex

4.2 Nombres índex simples i complexos

4.3 Nombres índex en cadena

4.4 Propietats dels nombres índex

4.5 Índex de preus

4.6 Enllaços i canvis de base

4.7 Deflactació de sèries temporals

4.8 L’IPC i aplicacions

5. Taxes de variació

5.1 Concepte de taxa de variació

5.2 Estacionalitat. Suavitat de taxes de variació temporal

5.2.a) Suavitzat per mitjanes escalonades

5.2.b) Suavitzat per mitjanes mòbils

5.3 Equivalència entre taxes de variació de diferents períodes

5.4 Taxes mitjanes de variació

5.5 Taxa d’inflació

6. Introducció a la demografia

6.1 Introducció

6.2 Demografia estàtica

6.2.a) Piràmides de població

6.3 Demografia dinàmica

6.3.a) Evolució de les poblacions

6.3.b) Natalitat, fecunditat i mortalitat

6.4 Estandardització de taxes en demografia:

6.4.a) Concepte i aplicació

6.4.b) Mètode directe

6.4.c) Mètode indirecte

 

Pràctiques de laboratori en aula d'informàtica:   
 1. Introducció al programari a utilitzar.   
 2. Selecció i recopilació de les dades per al treball a realitzar.   
 3. Desenvolupament pràctic del material exposat en teoria i problemes.