GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

-          Examen escrit:

o   70%: Examen escrit final i global que estarà format per preguntes del conjunt del temari desenvolupat a classe de teoria i problemes, en format de qüestions i problemes.

-          Memòries i informes de les pràctiques:

o   10%: Activitats realitzades al llarg del curs en les sessions de teoria.

o   20%: Les pràctiques de laboratori que es realitzaran durant el curs.

Per a la segona convocatòria del curs es guardaran les notes de la part Memòries i informes de les pràctiques.

Es considera presentat a l'assignatura l'alumne/a que s'ha presentat a l'Examen escrit.

Per superar l'assignatura, s’ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 punts del total. A més caldrà obtenir mínim 2,5 punts en l’Examen escrit (sobre 7 punts).

Si es va faltar a alguna pràctica o lliurament de problemes per una causa justificada (causa de força major) com a malaltia, treball, etc., el dia de l'examen escrit es podrà recuperar la nota del dia que es va faltar mitjançant un examen, sempre que s'entregue el justificant (metge, laboral, etc.), segons s'especifique a l'aula virtual.