VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Teories de l'aprenentatge i videojocs

1.1. Neurociència

1.2. Conductisme

1.3. Cognitivisme

1.4. Constructivisme i construccionisme

1.4. Connectivisme

2. Teories de la motivació

3. Autoregulació

4. Teories del desenvolupament

5. Marc i metodologies per al desenvolupament de videojocs educatius