VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura inclou sessions teòriques i de laboratori. En les sessions teòriques es combinaran presentacions de temes clau del programa, per part del professorat, amb seminaris en els quals l’estudiantat, en grup, realitzarà exposicions sobre aspectes rellevants del temari, guiat pel professorat. Les classes teòriques es complementaran amb lectures prèvies (preparatòries) i posteriors (d'ampliació) disponibles en l'Aula Virtual o en reprografia.

El laboratori i el treball no presencial dels estudiants i les estudiantes consistirà en la preparació dels esmentats seminaris i, especialment, en el disseny i desenvolupament, en grups de tres a cinc persones, d'un videojoc educatiu sobre un tema proposat pel professorat.

L'Aula Virtual, i altres aplicacions, s'utilitzaran per a distribuir materials de lectura i estudi, com a espai de col·laboració i debat, per recopilar entregables, rebre retroalimentació del professorat o companys i companyes, difondre notícies d'interès, etc. Es recompensarà acadèmicament la participació de l'alumnat en la creació d'un entorn virtual d'aprenentatge dinàmic i estimulant.