VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Avaluació de pràctiques

40%

Criteris de superació

- Avaluació continuada 60% (qualificació mínima: 5 sobre 10).

- Treball final + presentació a classe 40% (qualificació mínima: 5 sobre 10).

La qualificació d'avaluació continuada implica la participació en les activitats presencials (presentacions, seminaris, entregables, debats, avaluació de projectes, etc.) i en les virtuals (aportació de recursos d'interès, debats i avaluacions en línia, etc.).

La qualificació del treball final consistirà en el resultat de l'aplicació d'una rúbrica analítica d'avaluació negociada en classe. Aquesta rúbrica donarà lloc a dues qualificacions: la del professorat i la mitjana de les dels altres grups de treball de classe. El percentatge de la nota del treball final de cada qualificació es negociarà en classe, la del professorat no serà inferior al 60% del total.

Constaran en acta com a presentat l’estudiantat que participe en la presentació del projecte de treball en grup. Constarà en actes com a «No presentat», l’estudiantat que no participe en la presentació del projecte de treball en grup.

En segona i successives convocatòries l'avaluació consistirà en:

1. Si l’estudiantat no ha assistit regularment a les classes (menys del 80%) i no ha participat en les activitats objecte d'avaluació contínua, però ha presentat el treball final i ha estat qualificat satisfactòriament en aquest, ha de realitzar una prova escrita sobre els conceptes fonamentals estudiats durant el curs. En l'Aula Virtual de l'assignatura es poden no incloure tots els materials objecte d'avaluació, en compliment de la legislació sobre propietat intel·lectual. La superació d'aquesta prova suposa el 60% de la qualificació final.

2. Si l’estudiantat ha assistit a un mínim del 80% de les classes, ha participat activament en les activitats objecte d'avaluació continuada i les ha superat satisfactòriament, però no ha presentat el treball final, ha de realitzar i presentar aquest treball (la seua realització serà supervisada pel professorat).

3. Si l’estudiantat no ha superat cap de les dues parts (avaluació continuada i treball final) ha de realitzar la prova descrita en el punt 1 i presentar el treball final descrit en el punt 2.