VJ1233 - Models Audiovisuals Contemporanis

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura té un fort component reflexiu, sustentat en el coneixement teòric, per la qual cosa es farà un recorregut cronològic per les diferents etapes de la història de l'audiovisual. Es traçarà el mapa conduent a la situació actual de l'audiovisual a escala global, sempre a partir del visionament de fragments de textos representatius.
Es farà, alhora, un seguiment setmanal del grau d’assimilació dels continguts vistos en l'apartat de teoria, mitjançant l’elaboració de textos individuals de resum, amb un component d’opinió.
Quant a les pràctiques, consistiran en exposicions, per part de l’estudiantat (individualment o per grups, en funció de la quantitat de matriculacions), relatives a la història dels videojocs, amb una metodologia d'anàlisi similar a la que s'empra en relació a l'audiovisual en teoria.