VJ1233 - Models Audiovisuals Contemporanis

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació continua

40%

Criteris de superació

N'hi ha proves de dos tipus:

Examen escrit (50%)

Avaluació contínua (50%)

 

 

 

A) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim de 5 punts sobre 10.

 

B) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

 

 

- Prova teòrica, amb el suport dels materials que l'alumnat considere adequats (bibliografia, notes, etc.), de preguntes de desenvolupament, consistents en l'anàlisi d'un fragment visionat in situ (i identificat pel professorat a través de les dades relatives al director, la nacionalitat i l'any de producció). Valor: 50%.

_

 

-Presentació de comentaris setmanals, d'una pàgina com a màxim, sobre peces corresponents als diferents estils, corrents i períodes estudiats al llarg de les classes. Valor: 50%.

Com a itinerari alternatiu per  a l’alumnat que no puga assistir a les classes i vulga presentar-se en primera convocatòria, existeix la possibilitat de seguir l'assignatura, realitzant aquests treballs en els mateixos terminis que la resta de l'alumnat.

L’estudiantat que, per la raó que siga, no es presente o no supere l'assignatura en primera convocatòria, tindrà la opció d'acudir a una segona, en la qual les proves i les proporcions corresponents a aquestes seran idèntiques; el principal canvi consistirà en els terminis de presentació (hi haurà una entrega única de les tasques setmanals, el mateix dia de la prova teòrica).

_

NOTES IMPORTANTS:

Es considera imprescindible la consulta de bibliografia especialitzada i específica. Amb la deguda antelació, es podrà sol·licitar al professorat (en horari de tutoria, preferentment) assessorament per a la recerca, selecció i obtenció.

_

El treball s'ha de presentar imprès correctament.

_

- Fins a un punt de bonificació per l'assistència a seminaris i participació en les classes, la inscripció en altres activitats o la realització de treballs suplementaris (fins a l'altre mig punt).

_

En cap cas es respondran correus electrònics que pregunten per les informacions de caràcter general relacionades amb l'assignatura, metodologia i dates d'avaluació incloses, que figuren en el LLEU o en l'Aula Virtual.

_

Així mateix, els procediments (en paper) i les dates establides per a l'entrega de documentació (en el cas del treball, el dia de l'examen) seran d'aplicació general i inamovibles.