VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Estadística descriptiva

1.1. Univariable

1.2. Bivariable. Regressió lineal

2. Probabilitat

2.1. Introducció a la probabilitat

2.2. Distribucions de probabilitat discretes

2.3. Distribucions de probabilitat contínues

3. Inferència

3.1. Estimació puntual i per intervals

3.2. Contrasts d'hipòtesis en una i dues poblacions

4. Disseny d'experiments

4.1. Introducció al disseny d'experiments

4.2. ANOVA d'una via

5. Programació lineal

5.1. Introducció a la programació lineal

5.2. El mètode Simplex


Les sessions de laboratori tractaran els següents continguts:

1) Introducció al programari estadístic. Estadística descriptiva univariable.

2) Estadística descriptiva bivariable. Probabilitat.

3) Estimació per intervals.

4) Contrasts i ANOVA d'un factor.

5) Programació lineal.