VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat. Per això, les classes combinaran les explicacions per part del professorat amb la realització d'exposicions en grup, treballs individuals (assatgístics o creatius) i investigacions en grup sobre temes de l'assignatura (que seran exposats posteriorment en classe). Amb l'objectiu que l'estudiantat assolisca progressivament autonomia en el seu aprenentatge, inicialment els continguts seran aportats en la seua majoria pel professorat. Posteriorment, aquests continguts combinaran les aportacions tant de l'alumnat com del professorat a través del pla de pràctiques que es proposa.