VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que s’haja de realitzar l’alumnat haurà d'arribar a sempre al 50 % de la puntuació total.


B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l’estudiantat es considere presentat en una assignatura.

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del segon semestre, constarà de dues parts. 
La primera part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica i de la seqüència d'un film, per a la qual disposaran de 90 minuts de temps (sobre 4 punts). L’estudiantat disposarà de les taules de conceptes bàsics de les metodologies d'anàlisis de la imatge fotogràfica i de la imatge fílmica, que seran facilitades pel professorat de l'assignatura. 
La segona part de la prova escrita consisteix a tractar de respondre tres preguntes (sobre 3 punts).

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics: anàlisis de textos audiovisuals concrets (fotografies, seqüències de pel·lícules i videojocs) que realitzats per grups d'estudiantat (de cinc membres). Cada pràctica tindrà un pes d'un 10% i serà recuperable.

El sistema d'avaluació docent s'aplicarà en la primera i segona convocatòria.