IN1139 - Cooperació per al Desenvolupament i Transculturalitat

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en tots els treballs establerts. 
 
La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents: 
 
  • Mitjançant l'elaboració de treballs acadèmics. 
En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.