IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

Curs 2 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura, el 50 % s'imparteix en aula convencional com a ensenyament pràctic (problemes i laboratori). El 50% restant s'imparteix en centres d'atenció primària de salut sota la supervisió i tutela d'infermeres clíniques.
Ensenyament pràctic (problemes). Es considera ensenyament teòric i pràctic: activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant aquest, s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.
Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades/clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc. 
Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades/clíniques que es realitzen en centres d'atenció primària i context comunitari sota la supervisió directa d'una infermera o infermer responsable de cures generals clínic de referència i professorat de l'UJI. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.