IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

Curs 2 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.
La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

• Examen escrit (ponderació 50 %). Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura. 

Laboratoris (ponderació del 10 %). És important remarcar que l'assistència a l'aula de laboratori és imprescindible per a la superació de l'assignatura. Així, una falta d'assistència suposa la reducció del 10 % de la nota final, dues faltes d'assistència suposen una reducció del 20 % i amb tres faltes d'assistència es considerarà assignatura no avaluable.

• Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques en els centres d'atenció primària i context comunitari. (ponderació 25 %).
• Memòries i informes de pràctiques clíniques. (ponderació 25 %).
Es considerarà com a presentat l'alumnat que realitze l'examen escrit.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura per mitjà de l'Aula Virtual; les modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del Verifica.