IN1108 - Nutrició Humana

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

 

L'estudiant haurà d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

 

·         Examen escrit. Ponderació 80%. Es requereix una nota mínima de 4 sobre 8 punts a cadascuna de les parts per aprovar l'assignatura.

·         Tasques proposades pel professor i realitzades, al llarg del curs, per l'estudiant. Ponderació 20%. Es requereix una nota mínima de 1 sobre 2 per aprovar l´assignatura.

Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit

En el cas que algun estudiant no superi alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.