EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc I: Situació energètica actual i marc regulador

Tema 1: Sistema energètic actual

Tema 2: Energies renovables, cogeneració i residus

Bloc II: Eines per a l'eficiència energètica

Tema 3: Auditories energètiques

Tema 4: Mesures d'estalvi en plantes industrials i sistema de gestió energètica

Tema 5: Sistema de gestió energètica i empreses de serveis energètics

Bloc III: Cogeneració i microgeneració

Tema 6: Tecnologies de cogeneració i microgeneració

Tema 7: Estudi de viabilitat d'una planta de cogeneració

 

PRÀCTIQUES

1. Energies renovables

2. Maneig d'eines per auditoria energètica

3. Mesures d'estalvi energètic

4. Anàlisi experimental de funcionament instal·lació de cogeneració