EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà per mitjà d'avaluació contínua (40%) i una prova final amb un pes del 60%. L'avaluació contínua comprendrà els ítems següents: proves de seguiment coincidents amb els blocs temàtics de l'assignatura (20%) , treballs en grups amb exposició oral de temes proposats dins de cada bloc temàtic i activitats específiques d'estudi de casos (10%) , i pràctiques de laboratori (10%).

Per a aprovar l'assignatura la nota ponderada de les proves ha de ser igual o superior a 5. La qualificació de l'avaluació contínua no es manté per a la segona convocatòria, però es podrà recuperar de forma integrada en la dita convocatòria. El mateix s'aplicarà en el cas de la convocatòria extraordinària.

L'alumne es considerarà no presentat si no es presenta a la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.

La competència CT1 N23 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip" s'avaluarà en aquesta assignatura com a part de l'avaluació contínua i suposarà un 20% de la nota de cada treball en grup. La competència s'avaluarà a través d'aquesta rúbrica dissenyada específicament per a això que es posarà a disposició dels estudiants a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.

La competència AI2 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió a l'anàlisi de l'enginyeria de productes, processos i métodos" s'avaluarà en aquestaesta assignatura com a part de l'avaluació contínua suposant un 20% de la nota de cada estudi de casos. La competència s'avaluarà a través d'aquesta rúbrica dissenyada específicament per a això que es posarà a disposició dels estudiants a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.

La competència API4 "Consciència de les implicacions, tècniques o no tècniques, de l'aplicació pràctica de l'enginyeria" s'avaluarà en aquesta assignatura com a part de l'avaluació contínua i suposarà un 20% de la nota de cada pràctica de laboratori. La competència s'avaluarà a través d'aquesta rúbrica dissenyada específicament per a això que es posarà a disposició dels estudiants a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.