EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE09 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar un treball en equip el contingut del qual estiga relacionat amb la gestió energètica.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes relatius a la gestió energètica.

CG04 - Ser capaç de llegir i entendre documents en llengua anglesa específics de la matèria.

CG03 - Ser capaç de redactar i defensar un document relacionat amb la matèria de l’assignatura.

CG02 - Ser capaç d’aprendre tems relacionats amb la Gestió Energètica de forma autònoma.

CEE09 - Ser capaç d’explicar i analitzar les dades energètiques (producció, consum, demanda).

CEE09 - Ser capaç d’aplicar la legislació relativa a la gestió energètica en plantes industrials.

CEE09 - Ser capaç d’analitzar, calcular i dissenyar instal·lacions de cogeneració en insubordinacions industrials.

CEE09 - Conèixer els mecanismes de funcionament i la reglamentació dels mercats liberalitzats del gas i l’electricitat.