EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI TEÒRIC

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ AL CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES. 

1.1.      Aplicacions del control de màquines elèctriques.

1.2.      Estructura del sistema de control d'un accionament.

1.3.      Màquines elèctriques per a aplicacions de control.

1.4.       Definicions i característiques del sistemes de mesurament.

1.5.      Transductors de velocitat.

1.6.     Transductors de posició.

 

TEMA 2 - CÀLCUL D'ACCIONAMENTS ELÈCTRICS.

2.1.      Introducció. Paràmetres de disseny d'un accionament.

2.2.      Funcionament d'una màquina elèctrica en els quatre quadrants.

2.3.       Dinàmica dels accionaments.

2.4.       Determinación experimental de la inèrcia

2.5.       Sistemes  de transmissió.

2.6.       Perfils de moviment.

2.7.       Parell quadràtic mitjà.

 

TEMA 3 - CONTROL ELECTRÒNIC DEL MOTOR ASÍNCRON

3.1.      Modes d'operació de la màquina asíncrona.

3.2.      Possibilitats de regulació de velocitat.

3.3.      Control escalar del motor asíncron.

       3.4.      Control vectorial del motor asíncron.

 

TEMA 4 - CONTROL ELECTRÒNIC D'ALTRES MOTORS

4.1.      Control del motor de corrent continu.

4.2.      Control del motor de contínua sense escombretes.

4.3.      Control del motor síncron autopilotat.

4.4.      Control del motor pas a pas.

 

TEMA 5 -MANTENIMENT DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

5.1.  Principis bàsics de manteniment industrial.

5.2 . Característiques específiques del manteniment de les principals màquines elèctriques rotatives 

5.3. Diagnòstic per mitjà d'anàlisi  espectral.

5.4. Assajos per al manteniment del sistema aïllant.


TEMA 6 - MATERIALS I CIRCUITS MAGNÈTICS. CÀLCUL I DISSENY DE TRANSFORMADORS

6.1.     Introducció al disseny de màquines elèctriques.

6.2.     Propietats magnètiques de la matèria.

6.3.     Circuits magnètics.

6.4.     Disseny de bobines i electroimants.

6.5.    Disseny de transformadors.

 

TEMA 7- INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL I DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES ROTATIVES

7.1.      Conceptes generals de les màquines elèctriques rotatives

7.2.      Camp magnètic en l'entreferro  i FEM induïda 

7.3.      Enrotllaments 

7.4.      Càlcul de l'estator i el rotor de la màquina asíncrona.


 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 P1 - Connexió i posada en marxa de variador de freqüència per a control del motor asíncron.

P2 - Configuración avançada de variador de freqüència per a control del motor asíncron.

P3 - Programació de variador de freqüència per a control avançat de un servomotor de CA.

P4 - Simulació del control de una màquina eléctrica amb PSIM.

P5 -Control del motor pas a pas.

P6 - Anàlisi de màquines elèctriques mitjançant eines MEF-CAD.