EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en tres activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (laboratori) , i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes per part del professor per mitjà de plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació dels conceptes i tècniques que així ho admeten.

Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica per mitjà del treball de laboratori, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria. En les classes pràctiques corresponents als temes sobre el control de màquines elèctriques, el treball es basarà en el muntatge i configuració dels sistemes de control de diferents màquines elèctriques. Les classes pràctiques corresponents a la part de l'assignatura dedicada al disseny de màquines elèctriques inclouran la utilització d'eines informàtiques basades en mètodes d'elements finits i el muntatge de prototips senzills. El treball pràctic serà avaluat a partir de memòries realitzades en el temps de treball personal per part dels alumnes. L'assistència al  laboratori és obligatòria per a poder avaluar la pràctica.

Finalment, el treball personal també inclourà l'aprenentatge cooperatiu basat en problemes per mitjà de la realització en hores no presencials de treballs en grup, que es definiran per a cada convocatòria, dedicats a la selecció de màquines elèctriques per a una aplicació concreta i a la simulació de diferents sistemes de control de màquines elèctriques.