EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Primera i segona convocatòria

L'avaluació contínua de l'assignatura, amb un pes del 40% de la nota final, constarà de les proves següents:

   ·  6 pràctiques de laboratori, no recuperables. (20% de la nota final)

   ·  Treballs. La nota dels treballs superats es mantindrà per a la segona convocatoria. La nota dels treballs no superats es podrà recuperar realitzant nous treballs, que es proposaran per a cada convocatòria. (20% de la nota final)


Nota final=0.6*(Examen final)+0.2*(Pràctiques)+0.2*(Treballs) 

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota final igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4.5 sobre 10 en cadascuna de les dues parts de l'examen final (part de control i part de disseny).


Convocatòria extraordinaria

Nota final = Examen final

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10 en l'exàmen final i una nota mínima de 4.5 sobre 10 en cadascuna de les dues parts de l'examen final (part de control i part de disseny).


Per a qualsevol de les convocatòries, l'estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.