EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.

CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes avançats de màquines elèctriques.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball avançat de l’àmbit de les màquines elèctriques que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CEE02 - Ser capaç de desenvolupar programes de control per a accionaments elèctrics.

CEE02 - Conèixer i saber aplicar les tècniques de control de posició i velocitat d’accionaments elèctrics.

CEE01 - Ser capaç de resoldre circuits magnètics.

CEE01 - Ser capaç de calcular i dissenyar màquines elèctriques rotatives.

CEE01 - Ser capaç de calcular i dissenyar màquines elèctriques estàtiques.

CEE01 - Conèixer les característiques dels principals tipus de materials magnètics.