EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

 Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part de professor, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

 Resolució d'exercicis i problemes per part del professor: El professor desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

 Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiant: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

 Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió de professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumne.

 Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en que s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins el currículum.