EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Exàmen

30%

Criteris de superació

L'avaluació consta dels següents apartats:

  1. Examen: 30 %, amb nota mínima 5.

  2. Avaluació contínua: 70 %, que inclou:

  • 20 % Treball teòric individual amb nota mínima per a aprovar de 5. Es realitzarà una presentació grupal per temes.

  • 15 % Lliuraments de pràctiques en equip sense nota mínima. 

  • 35 % Treball final de pràctiques en equip amb nota mínima de 5. Inclou memòria final (25 %) i presentació (10 %). Perquè un membre de l'equip tinga nota del treball és necessari assistir i participar almenys en un 60 % de les sessions de pràctiques, obligatòriament en les presentacions i revisions dels lliuraments. A més, és necessari haver lliurat totes les pràctiques programades per a poder lliurar el treball final. 

Es considera que un alumne s'ha presentat si (1) es presenta a l'examen o (2) si lliura el 60 % de la resta de les activitats de l'avaluació contínua. 

  1. L'examen es recuperarà amb el de la segona convocatòria.

  2. Avaluació contínua:

  • Treball teòric individual: es recuperarà reelaborant o millorant el treball.

  • Treball final de pràctiques en equip: es recuperarà la part escrita reelaborant o completant el treball. La presentació de pràctiques (un 10 % de la nota final) no és recuperable. 

  • Lliuraments de pràctiques: no són recuperables, es manté la nota del primer semestre, corresponen a un 15 % de la nota. 

Total no recuperable: 25 %