EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a les classes de teoria s'utilitzarà la lliçó magistral combinada amb l'estudi de casos. En les sessions de laboratori es realitzaran estudis de cas i desenvolupament de projectes de complexitat acotada referits a la implantació i l'administració de centres de dades. En les sessions de problemes es plantejaran i resoldran problemes de gestió de centres de dades. Les sessions de seminaris es dedicaran a treballar sobre aspectes concrets de l'assignatura dels quals l'estudianta hauria de recopilar informació i compartir-la amb els companys i companyes.