EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'assignatura se superarà quan s'obtinga una qualificació final major o igual a 5. Aquesta qualificació es calcula a partir de:

  • Un examen final de coneixements dels continguts desenvolupats, tant en les sessions de teoria com en les de problemes. Aquest examen representarà un 30 % de la qualificació final de l'assignatura.
  • L'avaluació de pràctiques, mitjançant exàmens sobre els treballs realitzats en els laboratoris, representarà un 20 % de la qualificació final de l'assignatura.
  • L'avaluació contínua (aquesta avaluació representa un 50 % de la qualificació final de l'assignatura). Es realitzarà al llarg del quadrimestre, mitjançant exàmens d'avaluació contínua (30 % de la qualificació final), lliurament de treballs i/o lliurament de solucions a qüestions (20 % de la qualificació final) plantejades durant les sessions, tant de teoria com de problemes.

Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir:

  • Una nota igual o superior a 4 sobre 10 en els exàmens d'avaluació contínua i l'examen de teoria i problemes.
  • Una nota mitjana igual o superior a 4 sobre 10 en els exàmens de pràctiques.

Si algun d'aquests dos requisits no es compleix, la nota final de l'assignatura serà de suspens.

En la segona convocatòria, l'alumnat podrà presentar-se a l'examen final i als exàmens d'avaluació contínua de manera conjunta (60 % de la qualificació final) i als exàmens de pràctiques (20 % de la qualificació final). Aquestes activitats són, per tant, recuperables.

Es considerarà presentat l'alumnat que s'haja presentat a l'examen final (30%) o a, almenys, al 60% de la resta d'activitats d'avaluació que no són l'examen final.