EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció fonamentalment de l'aprofitament per l'alumnat de les activitats portades a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.

La docència en les classes de teoria consistirà a classes magistrals on s'expliquen els conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, alternades amb la resolució de problemes.

L'alumnat, per parelles, realitzarà uns butlletins de pràctiques durant les sessions de laboratori i en les hores de treball autònom. L'alumnat ha de revisar els apunts de teoria i preparar-se les pràctiques abans i després de cada sessió de laboratori.


L'assistència al laboratori i als seminaris és obligatòria.

En el seminari es durà a terme la instal·lació del WordPress en local i   la configuració d'aquest per a treballar en un allotjament. 

Si no es pot assistir al seminari, l'alumne deurà entregar un butlletí extra abans de la primera sessió de laboratori. Si no es considerarà que l'alumne no va a realitzar la avaluació contínua havent de presentar-se a l'examen final.

En l'Aula Virtual, l'alumnat disposarà dels apunts de classe, butlletins de pràctiques amb la rúbrica d'avaluació i la data de lliurament de cada butlletí.