EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Si no es compleix algun dels criteris de superació de cada part avaluable, en l'acta apareixerà el mínim entre la nota final i 4,5 sobre 10.


Avaluació de teoria (40 %): L'examen consta de 2 parts ben diferenciades que cal superar en un mínim de 4.5/10 en cada parcial. I la suma dels 2 deu ser superior a 5 /10.
  •  Cada part tindrà un parcial durant del curs.
  •  L'alumne en la convocatòria oficial pot mantenir la nota de parcial, presentar-se a una part o a les 2 parts.
Avaluació de pràctiques (60 %): Treball continu en laboratori o Examen de pràctiques. El treball continu puntua 6 sobre 10, i l'examen de pràctiques com a màxim un 5 sobre 10.


Si l'alumne no assisteix al laboratori o als seminaris l'avaluació de les pràctiques serà mitjançant un examen escrit el dia de la convocatòria oficial.

1. Treball continu:
 En cada butlletí s'indicarà la rúbrica i la seua ponderació. És obligatòria l'assistència al laboratori.
La nota final de l'assignatura serà: avaluació de teoria x 0,4 + avaluació de pràctiques x 0,6. Si se superen els mínims.  Màxim un 10/10.
2. Examen de pràctiques:
  • El dia de la convocatòria oficial hi haurà un examen de pràctiques.  L'alumne pot triar entre mantenir la nota del treball continu o presentar-se a l'examen.
  • La nota final de l'assignatura serà: avaluació de teoria x 0,4 + avaluació de pràctiques x 0,5. Si se superen els mínims. Màxim un 9/10. 

FIGURARÀ COM PRESENTAT O PRESENTADA: 

Tot l’alumnat que es presente a l'examen de la convocatòria oficial o tinga superada l'assignatura amb el treball continu.