EI1040 - Gestió de Projectes d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria:

Unitat 1. Planificació i gestió de projectes informàtics 

  Tema 1. Introducció a la planificació i gestió de projectes informàtics.

  Tema 2. Cicle de vida d'un projecte.

Unitat 2. Estàndards de gestió de projectes

  Tema 3. Metodologies tradicionals versus metodologies àgils.

Unitat 3. Gestió d'un projecte programari

  Tema 4. Gestió de riscos.

  Tema 5. Estimació temporal.

  Tema 6. Gestió de costos.

  Tema 7. Gestió de qualitat.

  Tema 8. Gestió de recursos humans.

Temari de pràctiques:

Unitat 1. Eines de programari de gestió de projectes informàtics (Microsoft Project, etc.)

  Tema 1. Eines d'escriptori.

  Tema 2. Eines en línia.

Temari per als seminaris: discutir i aprofundir, entre altres aspectes, els següents conceptes:

- Casos d'èxit en la gestió de projectes de programari.

- Problemes comuns durant la gestió de projectes de programari.

- Eines de programari de gestió de projectes informàtics.

- Tècniques per a fer presentacions orals en anglès.