EI1040 - Gestió de Projectes d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 74
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

ISI05 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l’avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l’elaboració i execució de plans d’actuació.

ISI06 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Organitzar i gestionar els recursos disponibles per a l’execució d’un projecte informàtic. (ISI06)

Identificar els riscos associats a un procés de desenvolupament, i definir plans de gestió periòdica que garantisquen l’avaluació, priorització, prevenció i mitigació de riscos. (ISI05)

Exposar en llengua anglesa un pla de gestió i desenvolupament d’un projecte informàtic. (CG04)

Dissenyar un pla de gestió, desenvolupament i control d’un projecte de programari a partir d’un model de cicle de vida, seguint principis i metodologies de gestió de programari. (ISI06)

Analitzar un projecte de programari, i proposar i justificar un model de cicle de vida tenint en compte els singularitats i restriccions del projecte. (ISI06)