EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent es basa principalment en una metodologia d'avaluació continuada que fomente el treball autònom i cooperatiu. A les sessions de teòriques s'introduiran conceptes i fonaments de disseny de patrons de programari mitjançant lliçons magistrals combinades amb anàlisi i discussió de casos d'estudi. Les sessions pràctiques s'orienten al treball en grup per al projecte pràctic de l'assignatura, a partir de les tècniques i les eines a les sessions de teoria. Els seminaris es conceben com a espais de reflexió i discussió sobre conceptes i eines complementàries a les activitats teòriques i pràctiques.