EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura: 

L'avaluació continuada s'aplica a activitats dutes a terme en les sessions de seminaris, pràctiques i teoria. Cada activitat individual es puntua en una escala de 10 punts. La nota final s'obté de la suma ponderada de les notes mitjanes de les activitats de pràctiques (60 %) i de les activitats de seminaris/teoria (40 %). Es considera que un estudiant s'ha presentat a la primera convocatòria quan faça almenys el 60 % de les activitats d'avaluació contínua (seminaris, lliuraments de projecte de pràctiques i teoria). L'assignatura es considera aprovada si la nota final és igual o superior a 5 punts.

Per a la segona convocatòria, l'alumnat té l'oportunitat de recuperar únicament la part del projecte de pràctiques de l'assignatura (60 % de l'assignatura). No obstant això, la nota màxima al projecte de pràctiques en segona convocatòria serà de 7, en aplicar una penalització del 30 % per la impossibilitat d'avaluar en segona convocatòria totes les competències involucrades en el projecte de pràctiques en primera convocatòria. L'alumnat haurà de desenvolupar un projecte similar al de la primera convocatòria, consensuat amb el professorat.