EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIS03 - Capacitat de donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

IIS04 - Capacitat d’identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d’un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

IIS06 - Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d’aplicació utilitzant mètodes de l’enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar, aplicar i avaluar patrons d’arquitectura i disseny adequats a la resolució d’un determinat problema de desenvolupament del programari. (IIS04, IIS06)

Incorporar adequadament tasques de validació i verificació a un pla de gestió i desenvolupament de programari. (IIS04)

Dissenyar i avaluar la interfície d’usuari utilitzant principis i tècniques pròpies de la interacció persona-computador. (IIS04, IIS06)

Desenvolupar procediments i manuals d’usuari adequats al disseny del sistema i a les característiques dels usuaris. (IIS04, IIS06)

Comparar les distintes estratègies que es poden utilitzar en el disseny d’un sistema programari. (IIS03)