EI1037 - Gestió de Projectes de Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència d'aquesta assignatura es basa, principalment, en dues metodologies: l'aprenentatge basat en projectes (ABP), i l'aprenentatge cooperatiu (AC). La utilització de l’AC fomenta el desenvolupament d'habilitats comunicatives i de treball en equip. A més, a través de l’ABP s'aconseguirà l'aprenentatge de les competències bàsiques de l'assignatura motivant l'estudiantat a través de la solució d'un problema real, pròxim a la realitat laboral que trobarà l'alumnat (context realista).

En concret, l'alumnat realitzarà un projecte que consisteix a dissenyar un pla de gestió, desenvolupament i control d'un projecte de programari, en el qual es tinga en compte els riscos associats al desenvolupament del projecte i els seus plans de contingència. Cada projecte es realitzarà per grups  (denominats grups base). Les classes de teoria i de pràctiques s'orienten a l'adquisició dels coneixements necessaris per al desenvolupament del projecte.

La planificació i les referències bibliogràfiques associades a cada sessió de classe (de teoria o de pràctiques) es posarà a la disposició de l'alumnat amb antelació (a través de l'Aula Virtual), de manera que han de preparar-se cada sessió abans de classe.

Les classes teòriques s'utilitzaran per aclarir els continguts teòrics estudiats en el treball personal i realitzar activitats formatives d'aquests, que s'han de portar a terme bé de manera individual bé en grups (siguen els grups base o grups específics per una determinada activitat).

Es desenvoluparan dos tipus de classes pràctiques: les destinades a l'aprenentatge de les eines de programari necessàries per al desenvolupament del projecte (aprenentatge que es realitzarà mitjançant la resolució d'una sèrie d'exercicis o problemes), i les destinades al desenvolupament del propi projecte. Aquestes últimes serviran no només per a desenvolupar el projecte, sinó perquè el professorat supervise com evoluciona cada projecte de manera que puga proporcionar a l'alumnat la retroalimentació i els suggeriments necessaris o fins i tot, en cas necessari, reorientar el projecte.

Per tant, el projecte es realitzarà principalment de manera no presencial per cada grup. Per a assegurar una avaluació formativa i contínua, al llarg del curs es realitzaran entregues parcials del projecte, de manera que el professorat donarà la retroalimentació necessària per a corregir-los de cara a l’entrega final. Al final del curs, en classe, els grups hauran de presentar en anglès el resultat del projecte de manera oral utilitzant el material multimèdia corresponent.

Al llarg del curs es realitzaran una sèrie de seminaris per a millorar l'aprenentatge, seminaris on es realitzaran tasques per a: reforçar continguts teòrics, aprofundir en el maneig de les eines de gestió, aprendre a realitzar exposicions orals efectives en anglès, aprendre a parlar en públic, analitzar i avaluar casos d'estudi a través de tallers de lectura, conèixer casos reals a través de xarrades realitzades per experts, etc.