EI1037 - Gestió de Projectes de Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Exàmen

30%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de prova són:
a) Avaluació del projecte a realitzar en l'assignatura, amb una puntuació màxima de 7 punts. Part de la qualificació del projecte és l'associada als continguts tecnològics de l'assignatura i representa 5,5 punts. A més, aquesta part és també l'avaluació contínua de l'aprenentatge (es realitzaran entregues parcials del projecte al llarg del curs) i 1,5 punts d'aquesta no es poden recuperar (en cap convocatòria). La resta de puntuació (1,5 punts) està associada a la presentació en anglès del resultat final, i com a mínim s'ha d'obtindre el 40% de la nota d'anglès. Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota mínima en el projecte de 3,5 punts sobre 7.
b) Examen escrit. Puntua un màxim de 3 punts i es requereix un mínim d’1,5 punts per a aprovar l'assignatura.
2) Es considera que l’estudiantat s'ha presentat en una convocatòria si es presenta tant a l'examen escrit com almenys realitza alguna entrega parcial del projecte, és a dir l'estudiant o estudianta compleix els dos requisits: ha presentat alguna entrega parcial i s'ha presentat a l'examen.
3) Les notes aprovades de cada part (que s'haja obtingut com a mínim un 3,5 en el projecte o com a mínim 1,5 en l'examen) es guardaran per a la segona convocatòria del mateix curs.