EI1036 - Tecnologies Web per als Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ISI01 - Capacitat d’integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions que els permeta assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient i que els aporten avantatges competitius.

ISI03 - Capacitat per a participar activament en l’especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d’informació i comunicació. 

Resultats d'aprenentatge

ESI.3.4 - Aplicar tècniques que garantisquen la seguretat de les aplicacions d’Internet. (ISI01)

ESI.3.3 - Dissenyar i desenvolupar la interfície d’usuari d’aplicacions d’Internet considerant els aspectes d’universalitat i disseny per a tots, ergonomia i usabilitat del sistema. (ISI03)

ESI.3.2 - Decidir quines tecnologies de desenvolupament convé aplicar en la construcció d’una aplicació d’Internet , per a assegurar un determinat nivell de qualitat i cost del projecte. (ISI01)

ESI.3.1 - Desenvolupar aplicacions d’Internet, utilitzant tecnologies (llenguatges, protocols, arquitectures i eines) pròpies d’este tipus de desenvolupaments. (ISI03)