EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, juntament amb els coneixements teòrics, es planteja un programa de pràctiques encaminat a aprofundir el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques sobre iniciativa empresarial. La metodologia docent emprada en l'assignatura consistirà en sessions teòriques, sessions pràctiques i tutories.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professorat de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral participativa, en què es pretén oferir continguts i experiències en matèria d'emprenedoria a partir de materials teòrics i de sessions amb professionals de l'àmbit afins a sectors tecnològics. Amb això també es pretén obrir el debat amb l'alumnat a través de la reflexió i els comentaris sobre les experiències presentades en classe.

En les sessions pràctiques es plantejarà una idea que serà la base del projecte de l'assignatura, que s'anirà desplegant al llarg del quadrimestre. Amb això es pretén que l'alumnat siga capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar-hi problemàtiques i aportar-hi solucions. A més, la realització d'activitats en equip permetrà que l'alumne o l'alumna aprenga a cooperar per a obtenir un resultat més eficient, i també a defensar les seues postures, així com a respectar les de la resta de membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran una major dedicació en horari no presencial, i s'exigirà la realització en equip i la presentació posterior a classe o a través de l'Aula Virtual.

Les tutories permetran el seguiment del projecte mitjançant sessions de tutorització individualitzades de cada projecte, en què es donarà retroalimentació als equips i es resoldran dubtes en l'aplicació de les tasques pràctiques que s'han de realitzar.

Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a canal de comunicació i element integrador de totes les activitats que es duran a terme en l'assignatura.