EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de:

 - Un examen escrit al final del semestre, que suposa un 40 % de la qualificació global de l'assignatura.

 - El desenvolupament del projecte de l'assignatura, així com la seua exposició, que comprèn el 60 % de la qualificació global de l'assignatura. L'alumnat que no puga assistir a les classes amb regularitat haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable a l'inici del curs per a determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que li serà aplicable.

 Per a aprovar l'assignatura, cal aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en la part teòrica i 3 punts sobre 6 en la part pràctica). En el cas de suspens, únicament es guardarà la nota pràctica per a la segona convocatòria ordinària.

 Si un alumne o alumna suspèn en primera convocatòria la part pràctica, això és, obté menys de 3 punts sobre 6, pot tornar a lliurar el treball en la segona convocatòria i el seu treball pràctic es valorarà sobre 5 punts, i haurà de traure un mínim de 3 punts sobre 5 per a aprovar aquesta part.

L'estudiantat que haja realitzat la prova final rebrà la consideració de presentat. Aquesta prova final vindrà determinada per calendari acadèmic.