EI1032 - Anàlisi de Programari

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Mètodes d'ensenyament-aprenentatge

S'utilitzarà una metodologia basada en l'avaluació continuada que fomente al mateix temps l'autonomia de l'alumnat i el treball cooperatiu, de manera que l'objectiu final siga aprendre a aprendre.

Per a fomentar l'autonomia de l'alumnat, aquest prepararà diverses lectures o exercicis abans de les sessions de teoria. En aquestes sessions es plantejaran activitats pràctiques sobre els temes preparats amb anterioritat per l'alumnat i el professorat explicarà els principals continguts de teoria i resoldrà els dubtes que puguen sorgir.

Tant en les sessions de teoria com en els seminaris i les pràctiques es treballarà en grup i s'usarà la tècnica d'estudi de casos amb la finalitat de portar a terme un projecte de desenvolupament de programari relatiu als processos d'enginyeria de requisits i anàlisis d'aquests. En els seminaris es faran servir diferents dinàmiques perquè l'estudiantat siga capaç de definir el seu projecte de pràctiques. En les pràctiques s'empraran eines de modelització de sistemes d'informació per a dur a terme aquest projecte.