EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia constarà de les següents activitats:
  • Classe teòrica [15 h]: Discussió de principis i fonaments de proves de programari, resolució d'exercicis guiats.
  • Classe pràctica (problemes) [6 h]: Resolució d'exercicis sobre disseny de proves i sobre inspecció de codi. 
  • Classe pràctica (laboratori) [12 h]: Disseny i automatització d'activitats de prova. Elaboració d'informe de pràctica. 
  • Seminari-taller [10 h]: Anàlisi i discussió de temes complementaris a la validació i verificació de programari. 
  • Treball personal [104 h]: Preparació de pràctiques i seminaris. Elaboració d'informes. Estudi per a examen final.