EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'haurà d'aprovar l'examen final amb al menys 4 punts (sobre 10) i obtenir una nota final d'al menys 5 punts (sobre 10). La nota final s'obtindrà de la suma ponderada de la nota mitjana dels lliuraments de pràctiques (40%), l'avaluació dels seminaris (20%) i la nota de l'examen final (40%). Si la nota de l'examen fóra inferior a 4 punts, en l'acta apareixeria el mínim entre la nota final i 4. Es considerarà que un alumne o una alumna s'ha presentat a una convocatòria si compareix en l'examen final. Les notes d'avaluació contínua es guardaran dins d'un mateix curs acadèmic, per la qual cosa estaran disponibles en segona convocatòria. 

Pràctiques. L'assignatura consta de tres activitats pràctiques de dues sessions cadascuna, les quals es podran realitzar de manera individual o per equips petits. Cada pràctica s'avaluarà a través d'un informe que haurà d'incloure una anàlisi i discussió de resultats, i que haurà de lliurar-se a través de l'aula virtual dins d'un termini habilitat. Les pràctiques són activitats recuperables amb vista a una segona convocatòria encara que, en aquest cas, la nota rebria una penalització del 30% al no ser possible avaluar totes les competències. 

Seminaris. Els seminaris s'ajustaran a dos perfils diferents. Un d'ells consistirà en una presentació oral que es podrà realitzar de manera individual o per equips petits, per a la qual es demanarà als alumnes investigar de manera autònoma un tema d'interès i preparar materials necessaris per a l'exposició pública: presentacions, vídeos, demostrables, etc. Els alumnes seran avaluats segons la qualitat de les seves intervencions, incloent la seva participació en discussions derivades de treballs de companys. El segon perfil de seminari serà tipus debat. La seva avaluació es basarà en la qualitat de la participació dels alumnes en les discussions i en un qüestionari breu sobre el tema del seminari que es realitzarà al final de la classe. En el cas dels seminaris, en ser activitats amb una dinàmica grupal, no es consideren recuperables per a una segona convocatòria.