EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Introducció al dret de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
Concepte i classes de dret
Elements de l'ordenament jurídic
Classes de «lleis»
Temari

Tema 1. La propietat intel·lectual i la protecció dels béns i serveis informàtics (I) 
Introducció
1.1. Concepte i objecte de la propietat intel·lectual. Fonts legals
1.2. El subjecte de la propietat intel·lectual: el autor o autora. Classes d'autoria. Altres titulars de drets de propietat intel·lectual
1.3. Contingut de la propietat intel·lectual
1.3.1. Els drets morals
1.3.2. Els drets d'explotació econòmica: modalitats, límits, durada, transmissió
1.4. Protecció registral i judicial dels drets d'autoria

Tema 2. La propietat intel·lectual i la protecció dels béns i serveis informàtics (II)
2.1. La protecció jurídica del programari
2.2. La protecció jurídica de les bases de dades
2.3. La protecció jurídica de les obres multimèdia 
2.4. La protecció jurídica dels videojocs

Tema 3. El comerç electrònic
3.1. Introducció
3.2. Aspectes generals dels contractes electrònics
3.3. La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
3.3.1. Àmbit d’aplicació
3.3.2. Obligacions i responsabilitat de les parts
3.3.3. La forma dels contractes realitzats per mitjans electrònics
3.3.4. Les comunicacions comercials
3.3.5. La contractació electrònica en l’LSSI
3.3.6. Incompliment i règim sancionador

Tema 4. La contractació informàtica
4.1. Introducció
4.2. Configuració dels contractes informàtics
4.2.1. Fases del contracte
4.2.2. Tipus de contractes
A. Contractes d’adquisició de programari: a) Leasing de programari; b) Llicència d’ús; c) Desenvolupament de programari
B. Contractes accessoris a l’adquisició de programari: a) Manteniment; b) Escrow
C. Contractes de hardware

4.3. Dinàmica i problemes freqüents dels contractes informàtics

Tema 5. Les TIC i els drets constitucionals
5.1. Drets constitucionals i TIC 
5.2. Protecció del dret a  l’honor, la intimitat i la pròpia imatge en la societat de la informació
5.2.1. Normativa protectora
5.2.2. Els serveis de la societat de la informació
5.2.3. La responsabilitat civil de les entitats prestadores d’allotjament o emmagatzematge de dades
5.2.4. Alguns exemples jurisprudencials sobre responsabilitat civil de les prestadores d’allotjament de dades
5.3. Normes bàsiques de la protecció de dades de caràcter personal: el Reglament UE general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
5.3.1. Principis de la protecció de dades de caràcter personal
5.3.2. Drets de les persones afectades per un fitxer que conté dades personals
5.3.3. Disposicions específiques per a tractaments concrets
5.3.4.  Subjectes de la protecció de dades de caràcter personal
5.4. El dret a la igualtat de dones i homes i les TIC
5.4.1. Normes bàsiques del dret a la igualtat de dones i homes
5.4.2. L'escletxa digital de gènere
5.4.3. Continguts sexistes i violents en els videojocs

Tema 6. Dret del treball i TIC
6.1. Introducció
6.2. Els treballs subjectes a l’Estatut dels Treballadors
6.3. La normativa que regula la relació laboral
6.4. Modalitats del contracte de treball
6.5. Període de prova
6.6. Drets i deures del treballador i treballadora i de l’empresa
6.7. La classificació professional i les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball
6.8. Lloc de treball
6.9. Temps de treball
6.10. El salari
6.11. La modificació substancial de les condicions de treball
6.12. La suspensió del contracte de treball
6.13. L’extinció del contracte de treball

Tema 7. Les TIC i el dret penal
Introducció.
7.1. La “criminalitat informàtica”
7.2. Delictes tecnològics no econòmics
7.3. Delictes tecnològics econòmics (I): alteracions de dades; destrucció de dades
7.4. Delictes tecnològics econòmics (II): descobriment de secrets empresarials; disposició il·legítima de propietat intel·lectual i industrial

7.5. Altres delictes «tecnològics»

Tema 8. Les TIC i el dret administratiu
Introducció
8.1. L'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics
8.1.1. Principis generals; drets de la ciutadania en les seues relacions amb les administracions
8.1.2. Règim jurídic de l'administració electrònica: a) la seu electrònica; b) identificació i autenticació; c) registres, comunicacions i notificacions; d) documents i arxius electrònics; e) la gestió electrònica dels procediments; f) la cooperació entre administracions
8.2. La contractació informàtica i electrònica de les administracions públiques
8.3. Altres normes de dret administratiu relacionades amb la informàtica
8.3.1. El règim jurídic del mercat de les telecomunicacions
8.3.2. La regulació del sector audiovisual

8.4. L’administració de justícia i les TIC 

Tema 9. Dret empresarial. Altres vies de protecció jurídica de béns i serveis informàtics
Introducció
9.1. Introducció al dret mercantil: tipus d’empreses i procés de constitució
9.2. La protecció dels béns i serveis informàtics mitjançant el dret de la propietat industrial
9.1.1. El sistema de patents
9.1.2. Els signes distintius
9.1.3. El disseny industrial
9.1.4. Les topografies dels productes semiconductors (xips)

9.2. La protecció dels béns i serveis informàtics mitjançant el dret de la competència. Dret de la publicitat


Temari de pràctiques

L'estudiantat treballarà en la comprensió, valoració i exposició (de manera oral i/o escrita) de sentències de diversos tribunals de justícia de l'Estat espanyol; i/o en l'estudi i argumentació entorn d'assumptes d'actualitat que versen sobre els continguts del temari de teoria.

Temari dels seminaris

L'estudiantat assistirà a diverses conferències i, si escau, realitzarà treballs complementaris (resums, qüestionaris d'autoavaluació, etc.) relacionats amb les següents matèries:

- Introducció a l'ús de bases de dades jurídiques.

- Comunicació oral i escrita.

- El dret a la igualtat de dones i homes en les TIC.

- Introducció a la contractació de TIC per les administracions públiques.