EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura seguirà una metodologia didàctica basada en l'aprenentatge de l'alumnat, per a la qual cosa es durà a terme una avaluació contínua. 

La metodologia basada en l'aprenentatge de l'alumnat i l'avaluació contínua s'aplicara tant a les classes de teoria, com a les classes de problemes i a les classes de laboratori. 

 Aquesta metodologia inclourà tant la realització d'activitats a l'aula (explicacions, problemes, pràctiques i examen) com treball fora de l'aula (treball personal individual d'estudi i realització d'exercicis).