EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria

  1. Introducció a l’Enginyeria del Programari

  2. Projectes i planificació en Enginyeria del Programari

  3. Definició de requisits

  4. Anàlisi

  5. Disseny

  6. Construcció i posada en marxa de productes de programari

Temari de pràctiques

  1. Producte de programari: objectius i abast

  2. Planificació i documentació de projectes en Enginyeria del Programari

  3. Anàlisi i disseny de productes de programari

  4. Diagrames d'UML i eines CASE

Temari del seminari: Redacció de treballs tècnics en anglès