EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria  

Tema 1. Introducció als sistemes distribuïts
Tema 2. El paradigma client / servidor amb sockets.
Tema 3. Objectes distribuïts
Tema 4. Introducció a la programació web
Tema 5. Serveis web
Tema 6. Servlets

Temari de laboratori

Pràctica 1. Desenvolupament local de l'aplicació exemple
Pràctica 2. Pàgines i formularis web
Práctica 3. Sockets
Pràctica 4. Objectes distribuïts amb Java RMI
Pràctica 5. Serveis web
Pràctica 6. Aplicacions web amb servlets